jeudi 19 novembre 2015

(10) Dooyeweerd: Rationalism's Critical Flaw

      START PAGE (1)                  PREVIOUS PAGE (9)                  NEXT PAGE (11)

The inner problematic situation of the immanence-standpoint.
     In this Introduction it suffices for us to bring to the fore the inner problematic nature of the immanence-standpoint. It will suffice to show how the choice of this standpoint is not possible unless the limits of philosophic thought are actually transcended.

     At this point we proceed from that which we learned above to be essential to the Archimedean point of philosophy. The latter, as we demonstrated, must be elevated above the modal diversity of meaning. Should the Archimedean point itself be enclosed in this diversity, then it would be per se unsuitable as a point of reference, from which the view of totality must be directed over the different modal aspects of our cosmos.

     Furthermore, the Archimedean point, as we previously observed, must also transcend the coherence in the diversity of thr modal aspects. Of this thesis we are now to render a further account.

Why the totality of meaning cannot be found in the coherence of the modal aspects.
     Why can the totality of meaning not be found in the  immanent coherence of meaning among the different modal aspects? Because the immanent coherence among all special aspects of meaning of our cosmos lacks in itself the inner concentration-point in which these latter meet in a radical unity. This truth becomes immediately evident to us in the act of self-reflection.

     In this Introduction we began by observing that our ego expresses itself in all special modal aspects of our existence. This is possible only because the latter find their concentration-point in the ego. Now the self is elevated above the modal diversity of meaning and is thus transcendent with respect to it. Our selfhood does not coalesce with the mutual coherence among all functions which we have in the cosmos.

     The modal diversity of meaning exists only in the coherence of all modal aspects, but it is the expression of a totality of signification which through the medium of time is broken up into a modal diversity of aspects.

     The totality or fulness of meaning is the necessary transcendent centre where, in their mutual coherence, all modal aspects converge into the unity of direction towards the Origin, towards the Ἀρχή of all meaning.


The Archimedean point as concentration-point for philosophic thought.
     Thus, in connection with the preceding, the Archimedean point of philosophy must truly be the concentration-point for philosophic thought and as such it must transcend the modal diversity of meaning even in its coherence. Can this concentration-point be found in philosophic thought itself? In other words, can we, discover anywhere in theoretical thought a point that really transcends the modal diversity of meaning?
_______________
Dr J. Glenn Friesen's Dooyeweerd Glossary
Free download of entire "New Critique of Theoretical Thought" 
_______________
De innerlijke problematiek van het immanentiestandpunt.
     In deze Inleiding volstaan wij er mede, de innerlijke problematiek van het immanentie standpunt naar voren te brengen, en aan te toonen, hoe de keuze van dit standpunt zonder een wezenlijke transcendeering boven het wijsgeerig denken en boven alle aan de zinverscheidenheid immanente functies van het bewustzijn niet mogelijk is.

     Daarbij gaan wij uit van hetgeen wij hierboven als wezenlijk voor het Archimedisch punt der wijsbegeerte leerden kennen. Dit Archimedisch punt, zoo betoogden wij, moet boven de zin-verscheidenheid verhevenzijn, zal het ons inderdaad houvast bieden. Zou het Archimedisch punt zelve in de zin-verscheidenheid besloten liggen, dan is het persé ondeugdelijk als orienteeringspunt, van waaruit de blik der totaliteit over de zin verscheidenheid moet worden gericht.

     Het Archimedisch punt moet voorts ook - gelijk wij reeds opmerkten - den zin-samenhang in de verscheidenheid der zinzijden te bovengaan. Daarvan willen wij ons thans nader rekenschap geven.

Waarom de zin-totaliteit niet in den samenhang der zin-verscheidenheid kan gelegen zijn.
     Ook in den immanenten samenhang in de zin-verscheidenheid van getalszijde, ruimtelijke zijde, bewegingszijde, organische levenszijde, gevoelszijde, logische, historische e.a. zijden der kosmische werkelijkheid kan de zin-totaliteit niet gelegen zijn. De immanente samenhang tusschen alle bijzondere zin-zijden van onzen kosmos mist op zich zelve het innerlijk concentratiepunt, waarin alle bijzondere functies van den zin in de zin-volheid samentreffen. Deze waarheid wordt ons in de zelf-bezinning onmiddellijk openbaar.

     Wij begonnen in deze Inleiding op te merken, dat onze zelfheid zich in alle bijzondere zin-zijden van ons bestaan uitdrukt. Zulks is alleen mogelijk, doordat al deze bijzondere zin-functies in de zelfheid, in de ikheid, haar boven de zin-verscheidenheid verheven, dus transcendent, concentratiepunt vinden. Onze zelfheid dekt zich niet met den onderlingen samenhang tusschen alle functies, welke wij in den kosmos bezitten.

     De zin-verscheidenheid bestaat slechts in den onderlingen samenhang van alle zin bijzonderheid, maar als uitdrukking van een zinvolheid, die zich in de zin-verscheidenheid verbijzondert.

     De zin-totaliteit is als zin-volheid het noodwendig transcendente centrum, waar alle bijzondere zin-functies in haar onderlingen samenhang samentreffen in de eenheid van richting op den Oorsprong, op de ρχή van allen zin.


Het Archimedisch punt als concentratiepunt voor het wijsgeerig denken.
     Het Archimedisch punt der wijsbegeerte moet dus in verband met het voorgaande in waarheid zijn het concentratiepunt voor het wijsgeerig denken en als zoodanig de zin-verscheidenheid ook in haar samenhang te boven gaan. Kan nu dit concentratiepunt aan het wijsgeerig denken zelve immanent zijn, kunnen wij m.a.w. in het denken ergens een punt vinden, dat inderdaad de zin-verscheidenheid transcendeert?

Free download of entire "De Wijsbegeerte der Wetsidee" 
HIER
____________________________
      START PAGE (1)                  PREVIOUS PAGE (9)                  NEXT PAGE (11)